مواد شیمیایی

Silicone oil & Anti-statics

روغن سیلیکون و آنتی استاتیک

H2O2

آب اکسیژنه

NaClO3

سدیم کلرات

And other chemicals

و سایر مواد شیمیایی

Acrylonitrile

اکریلونیتریل

Water resistant & Oil resistant agents

افزودنی های ضد آب و ضد روغن